Requisitos do inmoble.

Estar dentro do ámbito do Plan Especial da Cidade Histórica. Uso principal vivenda. Antigüidade superior a 5 anos. Suficiente seguranza estrutural e estanqueidade fronte á chuvia.

Actuacións protexibles.

No período de 12 anos subvencionarase: Labores de mantemento da envolvente exterior

do edificio (fachadas, cubertas, galerías e resto de carpintarías de madeira). Mantemento dos elementos comúns interiores (escaleiras, varandas e carpintarías).

Plan de mantemento.

Para acceder á axuda será necesario: Plan de Mantemento a 12 anos, axustado á realidade construtiva do edificio. Ditame favorable do informe sobre o estado de conservación do edificio.

Contía das subvencións.

50% do custo de execución das obras de mantemento. 50% dos honorarios profesionais.

Beneficiarios.

Propietarios, arrendatarios, titulares dalgún dereito de uso sobre o inmoble.

Descargar Tríptico [PDF]

Consorcio de Santiago | Pazo de Vaamonde. Rúa do Vilar, 59. Santiago de Compostela | 981 574 700 | manter@teremanter.eu